Bezlepková cukráreň Delightilli

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti IllePatisserie s.r.o sa vzťahujú na nákup tovaru priamo v prevádzke spoločnosti a na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope delightilli.sk, bezlepkovacukraren.sk, bezlepkovacukrarenzilina.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúci: IllePatisserie s.r.o., Ružová 40, 01001 Žilina IČO: 53011422, DIČ: 2121222224, IČDPH: SK2121222224, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel sro, Vložka číslo:  74469/L.

Kupujúcim je spotrebiteľ t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je 1) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, 2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 1731/27, 010 01 Žilina, 3) Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, Jedľová 285/44, 010 04 Žilina-Závodie.

Informácie o tovare a cene
1. Produkty a ich ceny sú zobrazené a aktualizované na webovej stránke www.delightilli.sk alebo v ponukovom liste, ktorý je dostupný priamo v prevádzke spoločnosti. V prevádzke spoločnosti je vo vitríne ku každému koláču priradená fyzicky uvedená cena, ktorá platí pri nákupe priamo v prevádzke.
2. Uvedené ceny sú konečné vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. Prípadné ďalšie položky sú uvedené osobitne.

 1. Predávajúci je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie.
  4. Cena dopravy je v rámci Slovenskej republiky, pre iné krajiny je cena dopravy uvádzaná samostatne a je vecou dohody.

Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy
1. Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si kupujúci objednáva tak, že vybraný produkt zaklikne a vloží do nákupného košíka a odošle objednávku.
2. Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho v databáze predávajúceho, ale potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.
3. Po zaslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný email alebo sms správa o prijatí alebo zamietnutí objednávky na spracovanie – v prípade potreby doladenia detailov objednávky môže byť kupujúci kontaktovaný telefonicky.

 1. Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho
 2. Tovar, ktorý si zákazník objedná osobne na prevádzke, dojedná s príslušným personálom, ktorý preverí dostupnosť požadovaného termínu. V prípade, že je termín voľný, príslušný personál dohodne so zákazníkom všetky podrobnosti o objednávke (druh koláča, alergie, požadované zdobenie, špeciálne požiadavky) a vystaví zákazníkovi doklad o rezervačnom poplatku. Objednávka je záväzná iba po uhradení tohto poplatku.
 3. V prípade alergií je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť v poznámke v objednávke na e-shope alebo personálu, ktorý túto poznámku je povinný zaznamenať do objednávky. V prípade zatajenia akejkoľvek informácie, spoločnosť nezodpovedá za dôsledky.
 4. Odporúčané termíny objednávania: zákazková torta na mieru mesiac a viac vopred, torta z ponukového listu na prevádzke alebo e-shope 2 týždne a viac vopred, drobné koláčiky z ponukového listu alebo e-shopu pre svadby, oslavy a catering 2 týždne a viac vopred.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ingrediencií, výrobných postupov a zdobenia z dôvodu okolností mimo našej kontroly, ktoré by mohli znížiť kvalitu výrobkov
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo použiť fotografické materiály z objednávky na propagačné, reklamné účely a sociálne siete. 

Rezervačný poplatok

 1. Slúži na rezervovanie termínu. V danom prípade, nebudeme môcť potvrdiť inému zákazníkovi Váš termín.
 2. V prípade vykonania objednávky bude v totožnej výške odrátaný od ceny objednávky.
 3. Rezervačný poplatok sa vzťahuje na termín a zákazníka, nie na tovar a je nevratný.

Odstúpenie od objednávky

 1. Od objednávky je možné odstúpiť za nasledovných podmienok:
 2. a) Kupujúci, ktorý odstupuje od objednávky mimo dôvodov ustanovených týmito VOP alebo zákonom je povinný uhradiť odstupné vo výške:
 3. i) 100% z ceny objednávky pri odstúpení menej ako 7 kalendárnych dní pred termínom

prevzatia objednávky.

 1. ii) 50% z ceny objednávky pri odstúpení od 15 do 7 kalendárnych dní pred prevzatím

 objednávky,

iii) 30% z ceny objednávky pri odstúpení od 30 do 15 kalendárnych dní pred prevzatím

objednávky,

 1. iv) 0% z ceny objednávky pri odstúpení do 30 kalendárnych dní a viac pred prevzatím

objednávky.

 1. b) Kupujúci, ktorý odstupuje od objednávky, musí túto skutočnosť oznámiť písomne – mailom alebo sms, prípadne listom.
 2. Rezervačný poplatok môže byť použitý na úhradu odstupného, ostatná časť bude kupujúcemu vrátená totožnou formou akou bola uhradená, ak sa obe strany nedohodnú inak, V prípade vyššieho odstupného ako je výška rezervačného poplatku, je kupujúci povinný doplatiť výšku odstupného v momente odstúpenia od objednávky.

Príprava tovaru na expedíciu, doba dodania a doručenie, prevzatie tovaru
1. Po overení disponibility tovaru a platných cien predávajúci objednávku kupujúcemu pripraví na expedíciu.

 1. Predávajúci ponúka nasledujúcu možnosť prevzatia tovaru:
 • osobné vyzdvihnutie na pobočke bezplatne: Delightilli cukráreň, Národná 13,01001 Žilina
 • dovoz v rámci mesta Žiliny a prímestských častí za príslušný poplatok
 1. Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.
 2. Zvyčajná dodacia lehota pre torty a koláče z ponuky predávajúceho sú 3 – 4 dni v závislosti od obsadenia kapacity výroby. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania z opodstatnených dôvodov (napr. naplnenie kapacity výroby, chýbajúci personál, chýbajúce suroviny potrebné na vyrobenie tovaru, poškodenie / oprava výrobných strojov, …)
 3. Dodacia lehota celej objednávky podlieha tomu tovaru, ktorý má najdlhšiu dobu dodania/výroby. V prípade, že kupujúci chce ostatný tovar dodať skôr, je potrebné vytvoriť ďalšiu objednávku so skorším termínom dodania.
 4. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 5. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru kupujúcemu.
 6. Pri dodaní tovaru kuriérom sa kupujúci zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Reklamáciu môže uplatniť priamo u doručiteľa zásielky a potvrdiť ju emailom. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať dodávateľa. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia, zjavného pri prevzatí a vady množstva sa nebude prihliadať.
 7. V prípade, že kupujúci zistí skrytú vadu po prevzatí tovaru a z toho dôvodu, že vada nebola vizuálne viditeľná pri prevzatí nespísal zápisnicu o vade tovaru pri prevzatí, môže takúto skrytú vadu, ktorá nebola pri prevzatí viditeľná, reklamovať u dodávateľa do 3 dní od prevzatia zásielky písomne na adrese dodávateľa: reklamacie@delightilli.sk. V prípade uznania reklamácie dodávateľom, tento na svoje náklady zabezpečí prevzatie zásielky a reklamáciu vybaví podľa reklamačného poriadku.
 8. V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru/objednávky na prevádzke je kupujúci povinný skontrolovať preberaný tovar a v prípade akýchkoľvek rozdielov alebo nedostatkov si uplatniť reklamáciu – doplnenie, opravenie objednávky.
 9. Po opustení prevádzky a /alebo prevzatí objednávky nezodpovedáme za rozdiely a škody zistené mimo nej.

Platba a platobné podmienky

 1. Predávajúci akceptuje tieto spôsoby platby za tovar:
 2. a) prevodom na bankový účet dodávateľa
  b) v hotovosti pri osobnom odbere
 3. c) platobnou kartou pri osobnom odbere
 4. d) platbou cez platobnú bránu
 5. Kupujúci je povinný objednaný tovar uhradiť v plnej výške a to jedným zo spôsobov spomenutých vyššie.
 6. Dokladom o predaji je faktúra alebo pokladničný doklad, ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Vlastnosti, uskladnenie výrobkov a ich doba spotreby

 1. Produkty šľahačkového typu, ovocné, krémové, tvarohové, smotanové a jogurtové 24 hodín od prevzatia. Všetky ostatné výrobky majú 48 hodinovú trvanlivosť. Špeciálne podmienky platia pre trvanlivé výrobky.
 2. Výrobky musia byť uskladnené výhradne v teplote do 5 stupňov Celzia v suchom a v čistom prostredí, pokiaľ nie je uvedené inak. Krátko pred podávaním odporúčame umiestniť výrobok do suchého prostredia izbovej teploty mimo slnečného žiarenia alebo zdroju tepla.
 3. Cukrové ozdoby sa môžu roztopiť a zničiť vo vlhkom prostredí
 4. Orosenie výrobku je bežná reakcia v prípade výraznej zmeny teploty okolitého prostredia.
 5. Výrobky sú ručne pripravované a môžu sa od seba líšiť. Výrobky sú krehké.
 6. Niektoré časti ozdôb ako drôtikové kvety a postavičky môžu obsahovať aj nejedlé komponenty ako drôtiky, špajdle, špáradlá.
 7. Výrobky môžu obsahovať špáradlá, špajle, drôty v dekoráciách, nejedlé dekorácie, atď.
 8. V poschodových tortách je medzi každým poschodím papierová podložka, ktorá slúži pre stabilitu torty. Rovnako ako podpery či už plastové, drevené alebo bambusové.
 9. Výrobky sa pripravujú ručne a môžu sa jemne veľkostne, farebne alebo inak líšiť od fotografie alebo predlohy.

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky
1. Predávajúci  je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky predávajúcim až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
2. Predávajúci má právo stornovať objednávku bez vyššie uvedeného odstupného poplatku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode či ponuke na prevádzke, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
3. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom, dodávateľ mu bez zbytočného odkladu vráti uhradenú čiastku za objednaný tovar.

Všeobecné obchodné podmienky pre torty na mieru

Pre torty na mieru platia aj všeobecné obchodné podmienky uvedené vyššie (najmä prevzatie objednávky, trvanlivosť), nižšie sa jedná o špecifikáciu niektorých všeobecných obchodných podmienok.

 1. Tortami na mieru sú myslené akékoľvek torty na rôzne príležitosti (oslavy, svadby, firemné večierky, …), ktoré nie sú v bežnej ponuke predávajúceho a konečný produkt je teda pripravený na mieru práve konkrétnemu zákazníkovi.
 2. Objednáva sa osobne na prevádzke, e-mailom, telefonicky alebo sms
 3. Pred objednaním tovaru je kupujúci povinný prečítať si všeobecné podmienky,
 4. Zaplatením rezervačného poplatku, súhlasíte s údajmi, ktoré sú uvedené v objednávke a so všeobecnými podmienkami, preto je nutné  ich prekontrolovanie a prečítanie,
 5. Objednávka bez zaplatenia zálohy nebude vybavená,
 6. V prípade neuhradenia faktúry včas bude účtovaných 0,08 % ako úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania
 7. Z hygienických dôvodov sa nemôžu použiť Vami dodané ingrediencie,
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ingrediencií, výrobných postupov a zdobenia z dôvodu okolností mimo našej kontroly, ktoré by mohli znížiť kvalitu našich výrobkov
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo použiť fotografické materiály z objednávky na propagačné, reklamné účely a sociálne siete

Objednanie torty na mieru

 1. Za záväznú sa objednávka považuje po potvrdení objednávky emailom, sms správou alebo zaplatením platby.
 2. Pri záväznej objednávke sa skladá rezervačný poplatok vo výške 50% z odhadovanej hodnoty objednávky splatná na účet uvedený na faktúre, kde je v poznámke uvedený dátum akcie na ktorý je objednávka určená. Je nevratný a neprenosný v plnej hodnote v prípade zrušenia.

3.. Zvyšná suma zodpovedajúca skutočnej hodnote danej objednávky sa doplatí pred prevzatím, ak nebolo dohodnuté inak. Pri svadobných tortách je potrebné danú sumu uhradiť osobne v prevádzke alebo na ten istý účet obratom dní pred termínom dodania objednávky.

 1. Cenová ponuka je fixná po zaplatení rezervačného poplatku v prípade nulových zmien v objednávke.
 2. Cenová ponuka buď písomná alebo ústna je platná 30 dní

Rezervačný poplatok

 1. Slúži na rezervovanie termínu. V danom prípade, nebudeme môcť potvrdiť inému zákazníkovi Váš termín.
 2. V prípade vykonania objednávky bude v totožnej výške odrátaný od ceny objednávky.
 3. Rezervačný poplatok sa vzťahuje na termín a zákazníka, nie na tovar.

Zmena v objednávke

 1. Zmena v objednávke (chuť, dizajn, prevedenie, adresa doručenia atď.) je možná do 7 kalendárnych dní do dátumu prevzatia objednávky v prípade nášho potvrdenia, že je zmena možná.
 2. Zmeny môžu byť spoplatnené v závislosti od náročnosti zmeny.
 3. Zmena sa nevzťahuje na zmenu dátumu prevzatia objednávky

Dodanie

 1. Kupujúci si tovar môže prebrať nasledujúcim spôsobom:
 2. Osobne na prevádzke spoločnosti (bezleplatne) v dohodnutom čase, v prípade meškania nemôžeme garantovať možnosť prebratia objednávky
 3. Dovoz na vopred dohodnutú adresu a za vopred stanovenú cenu za dovoz, ktorá je väčšinou zároveň súčasťou cenovej ponuky.
 4. Pri dovoze objednávky si vyhradzujeme právo meškať napríklad z dôvodu nepriaznivej dopravnej situácie, nepriaznivými poveternostnými podmienkami a pod.. Pokiaľ si kupujúci praje mať tortu presne vo Vami stanovenom čase a mieste, musí si pre objednávku prísť osobne na prevádzku, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 5. Nie sme zodpovední za meškanie alebo zmeny výrobku spôsobené okolnosťami mimo našej kontroly. V takomto prípade Vás ihneď kontaktujeme, aby sme Vás o danej situácii informovali a urobíme všetky kroky potrebné na minimalizáciu meškania alebo zmien, prípadne spôsobených škôd.
 6. Pri čakaní na tovar, zľavy neposkytujeme.

Odstúpenie od objednávky

 1. Od objednávky je možné odstúpiť za nasledovných podmienok:
 2. a) Strana, ktorá odstupuje od objednávky mimo dôvodov ustanovených týmito VOP alebo zákonom je povinná uhradiť odstupné vo výške:
 3. i) 100% z ceny objednávky pri odstúpení menej ako 7 kalendárnych dní pred termínom

prevzatia objednávky.

 1. ii) 50% z ceny objednávky pri odstúpení od 15 do 7 kalendárnych dní pred prevzatím

 objednávky,

iii) 30% z ceny objednávky pri odstúpení od 30 do 15 kalendárnych dní pred prevzatím

objednávky,

 1. iv) 0% z ceny objednávky pri odstúpení do 30 kalendárnych dní a viac pred prevzatím

objednávky.

 1. Rezervačný poplatok môže byť použitý na úhradu odstupného, ostatná časť bude kupujúcemu vrátená totožnou formou akou bola uhradená, ak sa obe strany nedohodnú inak, V prípade vyššieho odstupného ako je výška rezervačného poplatku, je kupujúci povinný doplatiť výšku odstupného v momente odstúpenia od objednávky.

Zapožičanie inventáru, iných predmetov a ich vrátenie

 1. Inventár sa zapožičiava v podobe prenájmu a uvedením plnej hodnoty prenajatého inventáru.
 2. Výška prenájmu je na 5 kalendárnych dní vrátane dňa prevzatia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 3. Inventár je potrebné vrátiť do prevádzky v pracovný deň, ak nie je dohodnuté inak.
 4. Inventár je nutné vrátiť v pôvodnom stave a pôvodnom obale. Prosíme inventár neumývať.
 5. Pri preberaní zapožičaného inventáru, bude inventár personálom povinne skontrolovaný.

6. V prípade poškodenia, alebo straty inventáru, alebo jeho súčastí bude kupujúcemu účtovaná plná suma za daný predmet a všetky jeho súčasti.

Všeobecné obchodné podmienky kurzov

 1. Kurzy sú plne splatné pri rezervácii
 2. Kúpou kurzu súhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami a spracovaním vašich osobných údajov.
 3. Minimálny počet účastníkov pre uskutočnenie kurzu je 6. V opačnom prípade sa dohodne náhradný termín alebo kurz. To Vám oznámime najneskôr 24h pred konaním kurzu.
 4. Kurz je prenosný v akomkoľvek čase až po začiatok vybraného kurzu
 5. Všetky informácie a zručnosti ktoré sa naučíte, sú určené pre Vašu potrebu a za žiadnych okolností nemôžu byť kopírované či učené Vašich študentov, či posúvané v akejkoľvek forme ďalej.
 6. Reklamácie na kurz sa riadia reklamačným poriadkom
 7. Na kurzoch nie je možné robiť zvukový záznam alebo video
 8. Vyhradzujeme si právo robiť na kurze videozáznam a fotografie pre komerčné účely a sociálne siete.

 

Storno kurzu zo strany organizátora

 1. Vyhradzujeme si právo neuskutočniť kurz, zmeniť jeho náplň, čas a podobne. V takomto prípade Vás budeme informovať do 7 kalendárnych dní od konania kurzu.
 2. V prípade neuskutočnenia kurzu z dôvodov na strane predávajúceho má kupujúci nárok na náhradu kurzu prostredníctvom účasti na náhradnom kurze v ktoromkoľvek termíne poskytnutým predávajúcim.
 3. Nezodpovedáme za prípadné Vaše náklady na cestu, ubytovanie a podobne v prípade zrušenia kurzu.

 

Storno kurzu zo strany kupujúceho

 1. Ak potrebujete urobiť storno kurzu, v prípade, že tak urobíte do 7 kalendárnych dní, môžete si vybrať náhradný kurz z našej ponuky, najneskôr do 6 mesiacov od dátumu storna.
 2. Ak potrebujete urobiť storno neskôr ako 7 kalendárny dní, pred dátumom konania kurzu, ste povinný uhradiť odstupné vo výške 100% z hodnoty kurzu alebo na svoje miesto zabezpečiť iného účastníka v pôvodnom rozsahu kurzu.
 3. Už raz stornovaný kurz sa nedá opätovne stornovať
 4. Neodôvodnená neúčasť na kurze nie je titulom na vrátenie peňazí, ani nezakladá nárok na náhradný termín.

 

Spracovanie osobných údajov


1. Predávajúci  zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH.
3. V prípade, že si zákazník pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním  na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou  poštou na adrese info@delightilli.sk.
4. Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

Všeobecné podmienky pre darčekovú poukážku

 1. Darčeková poukážka je prenosná na inú osobu.
 2. Darčeková poukážka ma platnosť 6 mesiacov od dátumu zakúpenia. Platnosť poukazu môže držiteľ pred uplynutím tejto lehoty predĺžiť za poplatok 15€ / poukaz o ďalších 6 mesiacov
 3. Poukážky sú plne splatné hneď pri nákupe – či osobnom alebo cez e-shop.
 4. Kúpou poukážky súhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami
 5. V cene poukážky za kurz pečenia sú zahrnuté suroviny na kurz, zapožičanie vybavenia, lektor a neobmedzená konzumácia nealko nápojov, limonády, čaju a kávy počas kurzu a kulinársky certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.
 6. V prípade rezervácie kurzu poukážkou sa podmienky riadia všeobecnými podmienkami pre kurzy
 7. V prípade výberu kurzu s inou hodnotou ako je uvedená na poukážke, ak je prípadný rozdiel vyšší, doplatíte rozdiel hotovosťou na prevádzke alebo prevodom na účet pred začiatkom konania kurzu. V prípade opačného rozdielu to žiadnym spôsobom nevieme kompenzovať.
 8. Poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť
 9. Reklamácie poukážky sa riadia reklamačným poriadkom
Nákupný košík