Bezlepková cukráreň Delightilli

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Reklamačný poriadok               

 1. Partnerom pre vybavovanie  reklamácie je vždy predajca, ten má konečné slovo pri rozhodovaní o vybavení reklamácie.
 2. Predávajúci alebo ním poverený pracovník môže, ale nemusí o reklamácii rozhodnúť ihneď, je nutné vyplniť reklamačný formulár. Vybavenie reklamácie je do 30 dní, pri obzvlášť zložitých prípadoch 60 dní
 1. Reklamácia výrobkov, ktoré podliehajú rýchlej skaze:
 2. a) Reklamovať je nutné osobne na prevádzke alebo písomne na elektronickú adresu predávajúceho reklamacie@delightilli.sk do 24 hodín od prebratia- doručenia tovaru, ideálne priamo pri preberaní tovaru.
 • pre reklamáciu torty kupujúci predávajúcemu doručí celú tortu s najviac jedným chýbajúcim výrezom (ktorý napríklad postačuje na zistenie, či bola kupujúcemu dodaná torta s nesprávnou plnkou, kúsok torty však netvorí viac ako 5 % z celkovej váhy torty),
 • pre reklamáciu ostatných výrobkov, ktoré podliehajú rýchlej skaze, kupujúci doručí predávajúcemu výrobky s minimálne 95% obsahom / objemom pôvodného dodaného množstva,
 • reklamáciu vzhľadu výrobku, ktorý podlieha rýchlej skaze, si zákazník uplatňuje iba pri osobnom preberaní tovaru na prevádzke.

 

Výrobky, ktoré podliehajú rýchlej skaze a pri ktorých si kupujúci chce uplatniť reklamáciu, musia byť skladované a prepravované k predávajúcemu tak, aby bola zachovaná teplota do 5°C. Bez dodržania tejto podmienky môže byť reklamácia odôvodnene zamietnutá.

Vady tovaru a záruka
1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

2.. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
3. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju predajca / výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorý tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČO).
4. Kupujúci reklamuje vady zakúpeného tovaru, ktoré nepodliehajú rýchlej skaze u predávajúceho písomne na adrese predávajúceho: reklamacie@delightilli.sk.  K reklamácii kupujúci zároveň predkladá faktúru alebo pokladničný doklad.
5. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru a spísaním zápisnice s kuriérom o množstevných vadách, mechanickom poškodení tovaru
b) uplynutím záručnej doby tovaru,
c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s bežnou praxou, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo predpismi platnými v SR,
g) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zničením,
i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave (pokiaľ kupujúci neuplatnil reklamáciu pri prevzatí a nepredložil zápisnicu spísanú s kuriérom o vadách)
j) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

 1. k) úmyselným poškodením
 2. l) Používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v sekcii trvanlivosť (uskladnením tovaru vo vlhkom, prašnom, teplom, horúcom, nerovnom prostredí a pod.)

 

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.                                   

Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.
 2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 3. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (torty, koláče, zákusky).

 

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 50 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Reklamačný poriadok torty na mieru

 1. Reklamovať je nutné osobne na prevádzke alebo písomne na elektronickú adresu predávajúceho reklamacie@delightilli.sk najneskôr do 24 hodín od prebratia- doručenia tovaru, ideálne priamo pri preberaní tovaru.
 • pre reklamáciu torty kupujúci predávajúcemu doručí celú tortu s najviac jedným chýbajúcim výrezom (ktorý napríklad postačuje na zistenie, či bola kupujúcemu dodaná torta s nesprávnou plnkou, kúsok torty však netvorí viac ako 5 % z celkovej váhy torty),
 • pre reklamáciu ostatných výrobkov, ktoré podliehajú rýchlej skaze, kupujúci doručí predávajúcemu výrobky s minimálne 95% obsahom / objemom pôvodného dodaného množstva,
 • reklamáciu vzhľadu výrobku, ktorý podlieha rýchlej skaze, si zákazník uplatňuje pri preberaní tovaru.

Výrobky, ktoré podliehajú rýchlej skaze a pri ktorých si kupujúci chce uplatniť reklamáciu, musia byť skladované a prepravované k predávajúcemu tak, aby bola zachovaná teplota do 5°C. Bez dodržania tejto podmienky môže byť reklamácia odôvodnene zamietnutá.

 1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  a) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru a spísaním zápisnice s kuriérom o množstevných vadách, mechanickom poškodení tovaru
  b) uplynutím záručnej doby tovaru,
  c) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
  d) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  f) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s bežnou praxou, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo predpismi platnými v SR,
  g) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  h) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zničením,
  i) neodborným zásahom, poškodením pri doprave (pokiaľ kupujúci neuplatnil reklamáciu pri prevzatí a nepredložil zápisnicu spísanú s kuriérom o vadách)
  j) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby
 2. k) úmyselným poškodením

l) Používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v sekcii trvanlivosť (uskladnením tovaru vo vlhkom, prašnom, teplom, horúcom, nerovnom prostredí a pod.)

Nákupný košík